Wersje językowe
REGULAMIN KONKURSU

Regulamin konkursu Le Songe

 1. Organizatorem konkursu „#gamechangerswitklesonge" jest firma TKANA Natalia Orłowska, NIP:8882988927, REGON: 364430342, działającego pod adresem lesonge.pl. Organizator jest także sponsorem nagród w Konkursie. Niniejszy regulamin Konkursu („Regulamin”) określa przebieg oraz zasady udziału w Konkursie.
 2. Organizator Konkursu powoła komisję konkursową („Komisja Konkursowa”). Do zadań Komisji Konkursowej należy również stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją Regulaminu.
 3. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem oraz z jego akceptacją.
 4. Konkurs trwa od 20.04.2024 od momentu opublikowania posta konkursowego na profilu IG @le.songe do 23.04.2024 do godziny 23:59 czasu polskiego.Wygra osoba, która zbierze najwięcej polubień swojego komentarza. Zadanie konkursowe opisane zostanie w poście: 
  "Pomóżcie nam stworzyć game changer pielęgnacyjny. W komentarzu napisz, co było Twoim game changerem w  pielęgnacji. Do zgarnięcia nasza NOWOŚĆ - t-shirt z 🍋. Trafi do osoby z największą liczbą polubień komentarza, co będzie świadczyło o tym, iż zaskoczyłaś nie tylko nas. Konkurs trwa do 23.04 do końca dnia. Regulain konkusu dostęĻny jest na stronie. "
 5. Konkurs skierowany jest do osób mieszkających w Polsce. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie jedynie za zgodą ich opiekuna prawnego. Warunkiem zakwalifikowania odpowiedzi do Konkursu jest posiadanie wszelkich praw autorskich do niej.
 6. W razie wątpliwości co do autentyczności zdjęć, kont uczestników itd. Organizator skontaktuje się z uczestnikami Konkursu w celu uzyskania wyjaśnień. W przypadku braku wiarygodnych wyjaśnień Organizator może wyeliminować uczestnika z Konkursu.
 7. Zasady udziału w Konkursie są następujące: 

  ☑️ Pod postem konkursowym napisz komentarz odpowiadający na post: "Pomóżcie nam stworzyć game changer pielęgnacyjny. W komentarzu napisz, co było Twoim game changerem w  pielęgnacji. Do zgarnięcia nasza NOWOŚĆ - t-shirt z 🍋. Trafi do osoby z największą liczbą polubień komentarza, co będzie świadczyło o tym, iż zaskoczyłaś nie tylko nas. Konkurs trwa do 24.04 do końca dnia. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie."

  ☑️ Wygra osoba, której komentarz zbierze najwięcej polubień.  

  ☑️ Na Wasze zgłoszenia czekamy do 23.04. Zwyciężczynie ogłosimy 24.04 w wiadomości prywatnej oraz pod postem konkursowym. 

 8. W Konkursie uwzględnione zostaną tylko odpowiedzi udzielone w czasie trwania Konkursu.
 9.  Wyniki zostaną ogłoszone 24.04.2024 pod postem konkursowym, zamieszczonym na stronie: https://www.instagram.com/le.songe/ . Nagrodzeni uczestnicy zostaną otagowani (oznaczeni) w treści posta (nick z Instagrama). Organizator skontaktuje się z laureatami Konkursu poprzez wysłanie wiadomości na Instagramie.
 10. Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany wygranej nagrody na inną nagrodę.
 11. Warunkiem wydania nagrody przez Organizatora jest odpowiedź na wiadomość wysłaną za pomocą aplikacji Instagram przez @le_songe, w terminie do 10 dni od dnia 11.03.2023. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest zarazem konieczne do wydania nagrody.
 12. Dodatkowo w przypadku, gdy zwycięzcą Konkursu jest osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych, jest ona zobowiązana w ciągu 10 dni od 08.03.2024 przesłać na adres: biuro@lesonge.pl skan oświadczenia obejmujący pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie.
 13. W przypadku, gdy zwycięzca Konkursu w terminie określonym powyżej nie poda wszystkich wskazanych danych lub poda adres niepełny lub nieprawidłowy, a w przypadku osób o ograniczonej zdolności do czynności prawnych dodatkowo nie prześle skanu oświadczenia, o którym mowa powyżej, zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody i dana nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi, którego Komisja wybierze na podstawie pozostałych odpowiedzi.
 14. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za błędne lub niekompletne dane kontaktowe podane Organizatorowi lub zmianę tych danych przez Uczestnika w sposób uniemożliwiający wydanie mu nagrody. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej (wedle podanych przez Uczestnika danych) skutkuje utratą nagrody.
 15. Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią bądź żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.
 16. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 847 t.j. z późn. zm.).
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacja o zmianach zostanie opublikowana w taki sposób, w jaki był ogłoszony Regulamin.
 18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wpisanie przez uczestników Konkursu nieprawidłowych danych.
 19. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznania uczestnikowi nagrody w przypadku, gdy uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania nagrody, w przypadku niespełnienia postanowień Regulaminu, a także w przypadku powzięcia przez Organizatora informacji o działaniach uczestnika sprzecznych z postanowieniami Regulaminu lub z dobrymi obyczajami.
 20. Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania bądź zamknięcia Konkursu.
 21. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani bezpośrednio związany z serwisem społecznościowym Instagram, ani jego właścicielami czy administratorami. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właścicieli czy administratorów serwisu społecznościowego Instagram. Uczestnik zwalnia Instagram z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z Konkursem.
 22. Organizator prosi o zapoznanie się z zasadami ochrony danych osobowych w związku z Konkursem zawartymi poniżej.

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych podanych na potrzeby Konkursu jest Natalia Orłowska TKANA, 02-495 Warszawaul. 1 Maja 14 („Administrator”).

Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia przez Administratora działań związanych z przeprowadzeniem Konkursu. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, o czym mowa w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Dz.U.UE.L.2016.119.1, „RODO”.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie; nie może być podstawą niekorzystnego traktowania, a także nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji. 

Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom świadczącym usługi reklamowe oraz promocyjne na rzecz Administratora. Przetwarzanie danych osobowych może zostać powierzone przez Administratora dostawcom usług lub produktów działającym w jego imieniu. Zgodnie
z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od takich podmiotów zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez te podmioty w imieniu Administratora.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla przeprowadzenia Konkursu oraz wręczenia nagród przez Administratora. 

Posiada Pani / Pan prawo żądania: (i) dostępu do treści swoich danych, w granicach art. 15 RODO; (ii) ich sprostowania, w granicach art. 16 RODO; (iii) ich usunięcia, w granicach art. 17 RODO; (iv) ograniczenia ich przetwarzania, w granicach art. 18 RODO; (v) przenoszenia danych, w granicach art. 20 RODO; (vi) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się w szczególności poprzez nadesłanie żądań za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: [bok@embryolisse.pl].

Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl