Promocje
 Striped jumpsuit
Striped jumpsuit
199,00 zł 59,70 zł
BLACK COTTON SHORTS
BLACK COTTON SHORTS
139,00 zł 41,70 zł
GREEN COTTON SWEATPANTS
GREEN COTTON SWEATPANTS
239,00 zł 119,50 zł
Rachel shirt graphit
Rachel shirt graphit
249,00 zł 124,50 zł
Rachel shirt olive
Rachel shirt olive
249,00 zł 124,50 zł
KOSZULA WIĄZANA - SOPHIE
KOSZULA WIĄZANA - SOPHIE
269,00 zł 201,75 zł
ŚWIECA SOJOWA - N○1
ŚWIECA SOJOWA - N○1
135,00 zł 99,00 zł
szt.
Black linen top
Black linen top
169,00 zł 50,70 zł
Kate Dress
Kate Dress
299,00 zł 149,50 zł
Kombinezon w kwiaty Alice
Kombinezon w kwiaty Alice
289,00 zł 144,50 zł
Wrap Frida dress
Wrap Frida dress
369,00 zł 258,30 zł
N°2 BLUZA RESORT OFFWHITE
N°2 BLUZA RESORT OFFWHITE
299,00 zł 209,30 zł
Producenci
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła?
REGULAMIN KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU: "MOJA CODZIENNA RUTYNA Z PRODUKTAMI SILK FOR BEAUTY"

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) jest regulaminem akcji "MOJA CODZIENNA RUTYNA Z PRODUKTAMI SILK FOR BEAUTY" ozwanym dalej jako "Konkurs".

2. Organizatorem Konkursu jest marka “Le Songe” z siedzibą w Warszawie (00 – 681), przy ul. Hożej 41/3b , NIP: 888-298-89-27 (firma TKANA Natalia Orłowska) przy współpracy z Magdaleną Pieczonką @magdapieczonkamakeup zwanym dalej „Organizatorem”.

3. Konkurs będzie opublikowany w serwisie Instagram na profilu @magdapieczonkamakeup oraz @le.songe

4. Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany czy wspierany przez właściciela serwisu Facebook i Instagram. Właściciel serwisu Facebook i Instagram nie ponosi odpowiedzialności za przebieg Konkursu.

5. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na profilu Facebook LE SONGE oraz w siedzibie Organizatora.

6. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu.

§2 Czas trwania Konkursu

1. Konkurs odbywa się w terminie od 27.04.2021 i trwa do 31.05.2021.

2. W dniu 19.05.2021 Organizator wskaże 3 laureatów Konkursu.

§3 Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiada konto w serwisie Instagram.

2. Poprzez udział w Konkursie rozumie się podjęcie działań opisanych w §4 pkt. 1.

3. Uczestnikami Konkursu, o którym mowa w §3 pkt. 1 nie mogą być pracownicy Organizatora lub członkowie najbliższej rodziny tych pracowników (wstępni i zstępni w linii prostej bez ograniczeń, a w linii bocznej do drugiego stopnia oraz powinowaci w linii bocznej do drugiego stopnia) oraz ich małżonkowie.

4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.

5. Uczestnik może wykorzystać do udziału w Konkursie tylko jeden Profil na Instagramie, niezależnie od tego, ile profili w tym serwisie posiada.

6. Uczestnik ma prawo dołączyć do Konkursu każdego dnia, w czasie jego trwania (który opisany jest w §2 niniejszego regulaminu)

7. Konkurs skierowany jest do osób mieszkających w Polsce. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie jedynie za zgodą ich opiekuna prawnego na uczestnictwo w Konkursie. Warunkiem zakwalifikowania zdjęcia do Konkursu jest posiadanie wszelkich praw autorskich do niego.

§4 Zasady uczestnictwa w Konkursie

Aby wziąć udział w akcji „MOJA CODZIENNA RUTYNA Z PRODUKTAMI SILK FOR BEAUTY" należy wykonać zadanie konkursowe:

Zrób zdjęcie z wybranym produktem z serii SILK FOR BEAUTY by Magdalena Pieczonka i pokaż nam swoją codzienną rutynę. Zdjęcie opublikuj na swoim profilu na Instagramie z hasztagiem #silkforbeautylsxmp.

§5 Wyłonienie zwycięzcy i oferowane nagrody

1. Jury wyłoni 3 laureatów Konkursu, biorąc pod uwagę wymogi określone w niniejszym Regulaminie.

2. W skład Jury wejdą osoby wybrane przez Organizatora.

3. W konkursie przewidziano łącznie 3 nagrody rzeczowe. Nagrody:

I miejsce – voucher 600 PLN do wykorzystania w sklepie Le Songe

II miejsce – 250 PLN do wykorzystania w sklepie Le Songe

III miejsce – 100 do wykorzystania w sklepie Le Songe

Vouchery są do wykorzystania na produkty w pełnej cenie. Nie łączą się z innymi promocjami, nie można wykorzystać go na produkty z zakładki SALE. 

4. Jeden uczestnik może wygrać w Konkursie wyłącznie 1 nagrodę.

5. Warunkiem otrzymania nagrody jest spełnienie przez zdobywcę nagrody wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

6. Wyniki będą ogłaszane w poście konkursowym na profilu @le.songe https://www.instagram.com/le.songe/

Nagrodzony uczestnik zostanie otagowany (oznaczony) w poście.

7. Uczestnik uprawniony jest do wzięcia udziału w Konkursie w terminie określonym w § 2 Regulaminu, tym samym Organizator nie uwzględni zgłoszeń zarejestrowanych po upływie terminu trwania Konkursu.

§6 Odbiór nagrody

1. Z laureatami skontaktujemy się poprzez aplikację Instagram w wiadomości prywatnej (opcja message).

2. Uczestnik ma 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu na wysłanie poprzez prywatną wiadomość w serwisie, danych adresowych umożliwiających wysyłkę Nagrody. W przypadku nieudostępnienia danych w określonym wyżej terminie, Nagroda przepada - nie podlega już przyznaniu i pozostaje własnością Organizatora.

3. Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny.

4. Uczestnik nie może przenieść prawa do odbioru przyznanych nagród na osoby trzecie, chyba, że Organizator wyrazi na to pisemną zgodę.

5. W celu wysyłki nagrody Laureat zobowiązany jest podać adres e-mail na który wysłany zostanie voucher, a także skan oświadczenia opatrzonego datą i podpisanego przez Laureata o następującej treści: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych w celach związanych z prawidłowym przeprowadzeniem Konkursu organizowanego pod nazwą „MOJA CODZIENNA RUTYNA Z PRODUKTAMI SILK FOR BEAUTY”, w celu wyłonienia Laureatów, wydania i doręczenia nagrody, działań marketingowych i promocyjnych związanych z Konkursem. Ponadto, oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu Konkursu, znana jest mi jego treść oraz warunki i zasady przetwarzania danych osobowych przez Organizatora. Potwierdzam, że Organizator dokonał względem mnie obowiązków informacyjnych dotyczących wykorzystania i przetwarzania moich danych osobowych w związku z określonymi przez niego celami (realizacja Konkursu, wydanie nagród, działania promocyjne i marketingowe), a także o prawie dostępu do moich danych osobowych i prawie ich poprawiania, ograniczenia ich przetwarzania, żądania ich usunięcia, sprzeciwu, co do ich przetwarzania.”.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Uczestnika, za zmianę miejsca pobytu uczestnika w czasie trwania konkursu lub zmianę innych danych osobistych, który zostały zamieszczone w wiadomości, a które uniemożliwiają odszukanie uczestnika w celu wydania mu nagrody.

7. Voucher zostanie przesłany drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez zwycięzców w ciągu 40 dni roboczych licząc od daty ogłoszenia wyników konkursu.

§7 Reklamacje

1. Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora w formie pisemnej, na adres Organizatora w terminie do 14 dni od daty publikacji listy zwycięzców.

2. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, nazwę konkursu, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3. Do rozstrzygania reklamacji powołana będzie Komisja Reklamacyjna, w skład której wejdą przedstawiciele Organizatora.

4. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

5. Zainteresowani zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym lub w formie elektronicznej, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.

§8 Dane osobowe

1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1999 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, wraz z późn. zm.) oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1) Organizator informuje, że administratorem danych osobowych Uczestników jest “ jest marka “Le Songe” z siedzibą w Warszawie (00 – 681), przy ul. Hożej 41/3b , NIP: 888-298-89-27 (firma TKANA Natalia Orłowska), adres e-mail do kontaktu: biuro@lesonge.pl

2. Administrator przetwarza dane osobowe w równym zakresie oraz wykonuje wynikające z przepisów prawa obowiązki dotyczące ochrony danych osobowych wspólnie, każdorazowo podlegając solidarnej odpowiedzialności przed osobą, której dane dotyczą. Dane osobowe podane przez Uczestnika będą przetwarzane z pełnym poszanowaniem przysługujących jednostce praw i wolności, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych, w prawnie usprawiedliwionym celu – na potrzeby: prawidłowego przeprowadzenia akcji „MOJA CODZIENNA RUTYNA Z PRODUKTAMI SILK FOR BEAUTY”, w tym wyłonienia Laureatów, doręczenia nagród uprawnionym Laureatom, działań marketingowych i promocyjnych związanych z prowadzeniem Konkursem.

3. Każdy Uczestnik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

4. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (od 25 maja 2018 roku: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane przez Administratora danych do państw spoza Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowej.

5. Przystępując do Konkursu i przesyłając Zadanie konkursowe, o którym mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, z zastrzeżeniem § 8 ust. 1 Regulaminu.

6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, przy czym brak przekazania danych osobowych uniemożliwia wysłanie przyrzeczonych w Konkursie nagród.

7. Dane osobowe podane dobrowolnie przez uczestników Konkursu nie zostaną przekazane w jakiejkolwiek formie platformie Facebook.

§9 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw uczestników. Organizator zobowiązany jest, co najmniej na 3 dni wcześniej, poinformować Uczestników Konkursu o treści zmian Regulaminu i terminie ich wprowadzenia w postaci zamieszczenia zmienionego Regulaminu na stronie Organizatora lub w Serwisie.

3. Konkurs jest finansowany ze środków własnych Organizatora i nie jest prowadzony w celach zarobkowych.

4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani bezpośrednio związany z serwisami społecznościowymi Facebook lub Instagram ani jego właścicielami czy administratorami. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właścicieli czy administratorów serwisów społecznościowych Facebook lub Instagram. Uczestnik zwalnia Facebook oraz Instagram z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z Konkursem.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl